Publikacja

 

Artykuły do publikacji pokonferencyjnej należy przysyłać do dnia 14 lipca na adres: ksmish.kn@uw.edu.pl. Prosimy o stosowanie zasad edytorskich!!

Jednym z celów Studenckich Konferencji Starożytniczych jest przygotowanie publikacji pokonferencyjnej. Dlatego też po konferencji będziemy przyjmować artykuły, które będą pisemną wersją wystąpień. Prosimy o stosowanie się do zasad edytorskich przy nadsyłaniu artykułów, co zdecydowanie ułatwi nam pracę i przyspieszy wydanie publikacji. W przypadku korzystania z czcionek innych niż łacińskie (np. greka, hebrajski) prosimy o przesłanie ich w załączniku.
Zasady edytorskie artykułów do publikacji

 1. Tekst podstawowy: Times New Roman 12, interlinia 1,5, justowanie, przypisy: Times New Roman 9, bez interlinii, wyrównane do lewej.
 2. Układ pierwszej strony artykułu powinien być następujący: z lewej strony u góry imię i nazwisko autora, poniżej uniwersytet, następnie tytuł tekstu na środku strony (na osi). Wszystkie te elementy prosimy pisać zwykłą czcionką, nie zaś wielkimi literami.
 3. W tekstach zasadniczych przyjmujemy ogólnie przyjęte skróty (np., m.in., itp.), a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek) - inne w miarę potrzeby. Nazwy miesięcy podajemy cyfrą rzymską, gdy występują wraz z dniem i rokiem (bez oddzielających je kropek), w innych przypadkach w ich brzmieniu słownym (30 VI 1210; 15 lipca; w lipcu 1322 r.).
 4. Numery przypisów prosimy umieszczać w indeksie górnym, bez nawiasów lub kropek. Odnośniki do przypisów w tekście powinny być umieszczane przed kropką kończącą zdanie (chyba że kończy je skrót: w. - wiek, r. - rok) lub przed przecinkiem w środku zdania (chyba że muszą się znaleźć między słowami, których nie oddziela przecinek). Uwaga: w przypisach nie stosujemy interlinii.
 5. Krótkie cytaty ze źródeł zapisywane są w cudzysłowie, bez kursywy. Dłuższe cytaty zapisujemy w osobnym akapicie, ze spacja przerwy nad i pod cytatem, z obustronnym wcięciem wielkości 1, czcionka Times New Roman 11.
 6. Format przypisu i pozycji bibliograficznej jest następujący:
  [Inicjał imienia] [Nazwisko autora], [tytuł pracy zapisany kursywą], [miejsce i rok wydania], [strona].
  dla monografii naukowej:
  A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2000, s. 16 i n.
  dla artykułu w pracy zbiorowej:
  J. Heinrich, Kartofle, [w:] Rola ziemiańska, red. W. Zieliński, Kraków 2006, s. 50-60.
  dla artykułu w czasopiśmie naukowym:
  A. Bloch, Opozycja w PRL, „Przegląd Historyczny“, 26/4 (1989), s. 60-61.
 7. W przypisach stosujemy łacińskie zwroty, tzn. ibidem, idem itp.
 8. Prosimy o niestosowanie „op. cit.“. Dużo przejrzystsze jest umieszczenie w przypisie skróconego tytułu książki. Na przykład:
  A. Ziółkowski, Historia powszechna..., s. 24-50.
 9. Odwołując się w przypisie do danej pozycji bibliograficznej koniecznie oznaczamy, na której stronie / stronach zawarta jest przywoływana myśl. Chyba, że używamy zwrotu passim.
 10. Przed oddaniem pracy proszę usunąć z dokumentu zbędne spacje oraz przesunięcia tekstu. Akapity powinny być rozpoczynane za pomocą klawisza Tab. Prosimy o niestosowanie twardych enterów, miękkich spacji itp.